Programový systém Evidence vodného a stočného


cena uvedena bez DPH 21%

 Systém Voda 2018

3 900,-Je určen k vedení automatizované evidence odběrů vody na PC pro menší a střední podniky typu VAK, PBH, SBD, MÚ, OÚ s počtem odběratelů cca do 30 tisíc. Je koncipován jako dosovská databázová aplikace s otevřenou architekturou, což umožňuje průběžně akceptovat požadavky uživatele a operativně realizovat potřebné programové úpravy. Systém je členěn do struktury řídící úloha - moduly.

Systém je standartně konfigurován pro práci v monouživatelském režimu. Případné požadavky na síťový provoz je nutno předem konzultovat se správcem systému, realizace síťového provozu závisí na konkrétních podmínkách počítačového vybavení a na použitém operačním systému. Cena je v takovém případě určena smluvní dohodou v závislosti na náročnosti potřebných úprav.

V případě zájmu o programový systém VODA se obraťte na naši kontaktní adresu, systém Vám zdarma předvedeme, popř.po dohodě zašleme programovou demoverzi.

Systém je koncipován do struktury řídící úloha - moduly následujícím způsobem:

Řídící úloha
Představuje základní řídící modul databáze VODA, nutný pro provoz systému. Obsahuje popisy souborů databáze včetně jejich vzájemných vazeb, obsluhuje základní nabídku funkcí, volá jednotlivé moduly, zajišťuje údržbu datové základny (kontroly, indexování) a zálohování dat na disk i diskety, export dat pro komunikaci s výběrem pro dílčí provozy.

Odběry vody
Tento modul zajišťuje evidenci plátců vodného a stočného dle umístění vodoměrů (knihy odečtů, karty umístění) a jejich vazeb (hlavní/podružné) včetně sledování změn, evidenci odečtů, paušálů, srážkové vody, stálých záloh na vodné a stočné včetně automatického výpočtu jejich výše. Lze evidovat též víceúrovňové podružnosti, jejich libovolné strukturální kombinace, kombinované odběry typu "odečet/paušál" a další možné speciality. Ceny vodného a stočného se sledují podle zavedených sazeb za podniky a obyvatele, lze tisknout sestavy pro odečty, paušály, přehledy o vodoměrech (stojící, doporučené na výměnu, vyměněné v daném období, nově osazené aj.).

Vodoměry
Umožňuje evidovat vodoměry podle jejich evidenčních čísel (evidenční karty), skladů, sleduje jejich stav, umístění, výměny, převody do opravy a z opravy do skladu, převody mezi sklady, likvidace vyřazených, výměny distriktních vodoměrů. Lze tisknout přehledy všech výše uvedených činností.

Fakturace
Modul fakturace. Provádí logické kontroly vstupních dat, předfakturaci, výpočet fakturace (včetně DPH) do archivu, tisk faktur do různých formulářů, poštovních složenek ("A") i na čistý papír. Fakturovat lze za zvolenou odečtovou knihu, zvolenou kartu anebo lze vytvořit obecnou jednorázovou fakturu. Fakturace umožňuje kromě základního režimu "provozovatel - odběratel" fakturovat v různých variantách též jménem smluvního subjektu, tj. provádět evidenční a fakturační činnost smluvně pro jiného provozovatele, vystavovat faktury na jeho jméno a inkasovat tržby na jeho účet. Aktivace požadované varianty včetně potřebných nastavení a případných úprav bude provedena po dohodě se správcem systému. Vytvořené faktury lze zneplatnit, stornovat a vytvořit dobropisy v závislosti na jejich stavu (odeslána, uhrazena apod.). Všechny vytvořené faktury lze opakovaně tisknout, neboť se ukládají do archivu, odkud lze tisknout též rozsáhlé množství přehledů - např. přehledy fakturace dle plátců, karet, obcí, knih, sazeb, stat.členění, podniků, lokalit, různé sumáře za uvedená hlediska, přehledy záloh (fakturovaných i inkasních), přehledy pro poštu. Samostatná funkce provádí výpočet základu pro odvod DPH (podklad pro měsíční daňové přiznání). Je zde umožněn též tisk adres na samolepky různých formátů.

Úhrady faktur
Tento modul umožňuje sledovat úhrady faktur v saldu. Uložené faktury zvoleného období se přetáhnou do souboru salda, kde lze provést úhrady (i částečné) dle č.faktur, knih, dokladu z banky, a to ručně (jednotlivé faktury) anebo automatizovaně pro zvolenou knihu (uhradí se, popř.zruší úhrada faktur zvolené knihy a ručně se doplní výjimky). Provozovatelé modulu SIPO mohou využít funkce automat. úhrady inkasních záloh (fiktivních faktur, které se též sledují v saldu) dle souboru neplatičů z inkasa. Uhrazené faktury se převádějí do likvidace (archiv). Saldo i likvidaci lze prohlížet i tisknout dle mnoha přístupových hledisek. Existuje zde tisk upozornění pro neplatiče (dle knih i jednotlivě) včetně tisku vybraných adres pro upozornění na samolepky v několika variantách. Lze vystavovat penalizační faktury pro vybrané dlužníky. Dále lze do měsíční uzávěrky vytisknout účetní doklad vydaných faktur, tj. rozúčtování fakturace dle účt.osnovy na podúčty s porovnáním stran MÁ DÁTI - DAL, a to v několika variantách výběru dle druhu DPH.

Inkaso - SIPO
Modul byl vytvořen pro komunikaci systému VODA s projektem České pošty SIPO 2000 (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) prostřednictvím disketových komunikačních souborů (dle předpisu Obl.správy spojů). Pro provoz tohoto modulu je nutno uzavřít příslušnou mandátní smlouvu s místní pobočkou Inkasního střediska. Ve smlouvě se specifikují podrobné podmínky obousměrného předávání dat. Dále modul umožňuje vstup souborů neplatičů (vyčleněné dluhy) pro sledování pohledávek. Tiskový oddíl nabízí přehledy plátců, záloh, neplatičů dle mnoha přístupů, vstupní přehledy i bilanci záloh, zátěžní přehled pro poštu aj. Data do zpracování jsou testována na logické vazby, duplicity i nastavení zálohové fakturace. Po každém měsíčním kole zpracování se vygenerují fiktivní inkasní faktury (netisknou se ani neodesílají) do archivu faktur pro pozdější sledování v saldu. Aktivace tohoto modulu včetně potřebných nastavení a případných úprav bude provedena po dohodě se správcem systému.

Požadavky na hardwarové vybavení:
Jedná se o klasickou DOSovskou databázovou aplikaci, takže vyhovuje běžné PC bez speciálních požadavků, operační systém Windows 98 a vyšší 32bitová verze, není vhodný systém Windows ME (Millenium) a jakákoliv 64bitová verze Windows. Lze použít jehličkovou tiskárnu formátu A3 (široké sestavy) nebo laserovou tiskárnu formátu A4 (úzké sestavy).

 


Hlavní stránka - Profil firmy - RTS Stavitel+
Vodné stočné - Daňová evidence